Područja prakse

Građansko pravo

 • sastav tužbi, odgovora na tužbe, žalbi kao i drugih podnesaka te zastupanje na ročištima
 • sastavljanje i podnošenje tužbi u parničnim i izvanparničnim postupcima
 • podnošenje zahtjeva za ispravak, podnošenje tužbi za objavu ispravka, podnošenje tužbi radi naknade štete i zastupanje u postupku
 • postupci naknade štete
 • ustup i prijenos tražbina uz odgovarajuće prijenose sredstava osiguranja i provedba istih kod nadležnih upisnika i tijela uz provedbu naplate
 • zastupanje u ostalim parničnim postupcima
 • ostale pravne radnje iz područja građanskog prava i izvanparničnog postupka
 •  

Stvarno i zemljišno-knjižno pravo

 • analiza stanja nekretnine u katastru i zemljišnoj knjizi
 • sastav i pregled ugovora o kupoprodaji nekretnina
 • upis neupisanog vlasništva nad nekretninama u zemljišnu knjigu
 • provedba upisa posebnih dijelova u zemljišnu knjigu (etažiranje)
 • zastupanje u sudskim postupcima koji su vezani uz nekretnine (smetanje posjeda, zaštita prava vlasništva, utvrđivanje prava vlasništva dosjelošću, razvrgnuće suvlasništva, uređenje međe i drugo)

Radno pravo

 • ugovori o radu i menadžerski ugovori kao i njihov prestanak
 • izrada radno-pravne dokumentacije i internih akata (pravilnik o radu, pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta, pravilnik o zaštiti na radu, pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, pravilnik o odgovornosti za kršenje obveza iz radnog odnosa)
 • zaštita podataka (GDPR; politika zaštite osobnih podataka, pravilnik o zaštiti tajnosti podataka, pravilnik o sustavu videonadzora)
 • zastupanje u svim vrstama radnih sporova

Ovršno pravo i ostvarenje tražbina

 • sastav opomene radi ostvarenja tražbina
 • sastav ovršnih prijedloga na temelju vjerodostojne ili ovršne isprave
 • zastupanje u postupcima vezanih uz ovrhu (pokretanje tužbi radi proglašenja ovrhe kao i pljenidba i prijenosa nedopuštenim, pravni lijekovi protiv rješenja o ovrsi, prijedlozi za odgodu ovrhe i drugo)
 • ishođenje rješenja o osiguranju (privremene i prethodne mjere)

Trgovačko pravo i pravo društava

 • priprema dokumentacije za osnivanje i preoblikovanje trgovačkih društava
 • izrada svih vrsta trgovačkih ugovora (ugovor o distribuciji, ugovor o uslužnoj proizvodnji)
 • zastupanje u sporovima pred trgovačkim i arbitražnim sudovima
 • pravno savjetovanje u postupcima predstečajne nagodbe i u stečajnom postupku
 • istiskivanje manjinskih dioničara (squeeze-out)
 • povećanje i smanjenje temeljnog kapitala

Pravo tržišnog natjecanja i zaštite potrošača

 • pravna pitanja vezana za zlouporabe tržišnog položaja
 • procjene i prijave koncentracija
 • zabranjeni sporazumi (kartel)
 • vladajući položaj i ograničavajuća djelovanja
 • nepoštene trgovačke prakse (usklađenje sa Zakonom o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom)
 • usklađenost sa Zakonom o zaštiti potrošača
 • zastupanje pred regulatornim tijelima (AZTN i drugi)

Korporativno upravljanje

 • Izrada i uređenje internih akata (statuta, poslovnika o radu uprave, poslovnika o radu nadzornog odbora, pravilnika i procedura (korištenje službenih automobila, pravilnik o radu interne revizije, politika upravljanja sukobom interesa, pravilnik o korištenju informatičke i telekomunikacijske opreme, pravilnik o ophođenju na društvenim mrežama i drugo))
 • uređenje vođenja sjednica organa društava (glavne skupštine, nadzorni odbori, revizijski odbori, odbori za imenovanja, odbori za nagrađivanje, uprave)
 • Usklađenje sa Zakonom o tržištu kapitala i Kodeksom Zagrebačke burze i HANFA-e (pravilnik o postupanju s povlaštenim i propisanim informacijama, izrada GIKU izvještaja, kodeks etike, priprema objave propisanih informacija i druge komunikacije s HANFA-om i ZSE)
 • edukacije članova organa društva o njihovoj odgovornosti i pravilima korporativnog upravljanja

Spajanja i akvizicije (M&A)

 • provođenje postupka pravnog dubinskog snimanja trgovačkih društava (due-diligence)
 • ugovori o prijenosu i ustupu poslovnih udjela kao i ugovori o kupoprodaji dionica
 • priprema transakcijske dokumentacije (ugovor o povjerljivosti (NDA), obvezujuća ponuda, ugovor o kupoprodaji (SPA) i drugo)
 • post-merger integration – pružanje pravne podrške po zaključenju transakcije radi usklađenja poslovanja ciljnog društva s društvom preuzimateljem

Upravno pravo

 • sastav pravnih lijekova protiv upravnih akata
 • sastav upravne tužbe
 • zastupanje u upravnim sporovima (porezni, carinski nadzor i drugo)

Obiteljsko i nasljedno pravo

 • postupci uređenja imovinsko-pravnih odnosa među bračnim i izvanbračnim drugovima (predbračni ugovor, sporazum o utvrđenju i podjeli imovine i drugi)
 • sudjelovanje u ostavinskim postupcima
 • postupak naplate uzdržavanja (alimentacija)
 • sastavljanje oporuka i ugovora o doživotnom te ugovora o dosmrtnom uzdržavanju, ugovora o raspodjeli imovine za života te ugovor o odricanju od nasljedstva koje nije otvoreno
 • zastupanje u postupcima pobijanja oporuke
 • sudjelovanje u postupku utvrđivanja imovine ostavitelja